Học cách phát âm chuẩn chữ W trong tiếng Anh

Hiện nay, chữ W trong tiếng Anh có hai cách phát âm rất dễ nhớ. Vì W luôn được phát âm là /w/, nhưng khi đứng trước R (WR) thì nó sẽ bị câm. Ngoài ra có 2 từ vựng hay dùng là Two và Aswer chữ W cũng bị câm. Cùng NoiTiengAnhChuan.Com tham khảo 02 cách phát âm tiếng anh chữ W nhé.

Cụ thể hai cách phát âm tiếng Anh của chữ W được minh họa như dưới đây:

Chữ W thường được đọc là /w/ khi nó đứng đầu mỗi từ hoặc sau các chữ như s, a

1. awake /əˈweɪk/ (a) tỉnhgiấc

2. award /əˈwɔːrd/ (v) traogiải

3. aware /əˈwer/ (adj) ý thức

4. away /əˈweɪ/ (adv) xa

5. swan /swɑːn/ (n) thiênnga

6. swim /swɪm/ (v) bơi

7. want /wɑːnt/ (n) muốn

8. way /weɪ/ (n) cáchthức

9. win /wɪn/ (v) chiếnthắng

10. wing /wɪŋ/ (n) cánh

Chữ W bị câm nếu nó đứng trước r

1. wrap /ræp/ (v) gói

2. wreak /riːk/ (v) tiếnhành

3. wreath /riːθ/ (n) vònghoa

4. wreck /rek/ (n) sựpháhỏng

5. write /raɪt/ (v) viết

Note (chú ý): có 2 từ mà chữ W cũng bị câm là:

1. two/tuː/ (number) số 2

2. answer/ˈæntsər/ (n) câu trả lời

Học cách phát âm chuẩn chữ W trong tiếng Anh
Tagged on: